معرفی فیلم مالیخولیا

1396

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

فیلم سینمایی مالیخولیا بعضی از مردم توجه دارند که خودشان از یک نوع بیماری که به آن گرفتار شده اند، خبر ندارند. داستان درباره آدم هایی است که دچار دوگانگی هویتی شده انداین فیلم را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

فیلم سینمایی مالیخولیا بعضی از مردم توجه دارند که خودشان از یک نوع بیماری که به آن گرفتار شده اند، خبر ندارند. داستان درباره آدم هایی است که دچار دوگانگی هویتی شده انداین فیلم را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران