معرفی فیلم خالتور

1396

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

فیلم جدید خالتور محور فیلم درباره زندگی سه جوان در کار موسیقی(موزیسین) کهتلاش زیادی دارند اسیر موسیقی باب شده کنونی و بازاری نشوند و به اجرای قطعات جدید بپردازند اما عدم استقبال ان از نوع سبک آنها موجب می‌شود به سراغ سبک از موسیقی بروند که علیرغم خوب نبودن از سوی کارشناسان، اما ین بسیار فراوانی دارد شما میتوانید با لینک مستقیم و عالی این فیلم را از معرفی روز معرفی کنید.

فیلم جدید خالتور محور فیلم درباره زندگی سه جوان در کار موسیقی(موزیسین) کهتلاش زیادی دارند اسیر موسیقی باب شده کنونی و بازاری نشوند و به اجرای قطعات جدید بپردازند اما عدم استقبال ان از نوع سبک آنها موجب می‌شود به سراغ سبک از موسیقی بروند که علیرغم خوب نبودن از سوی کارشناسان، اما ین بسیار فراوانی دارد شما میتوانید با لینک مستقیم و عالی این فیلم را از معرفی روز معرفی کنید.

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران