معرفی فیلم عادت نمی کنیم

1395

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

فیلم سینمایی عادت نمی کنیم فیلم سینمایی عادت نمی کنیم (آااادت نمى کنیم) دومین ساخته و کار هنری ابراهیم ابراهیمیان می باشد.عادت نمی کنیممضمونی اجتماعی دارد و درباره به وجود آمدن تنش میان دو خانواده از دو طبقه اجتماعی متفاوت است.عادت نمی کنیمدرباره زندگی یک استاد برجسته داشنگاه به نام احمدرضا مقدم است که بدلیل اتفاقاتی همسرش مهتاب به او مشکوک شده و احساس می کند او با یک دختر جوان رابطه دارد امااین فیلم را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

فیلم سینمایی عادت نمی کنیم فیلم سینمایی عادت نمی کنیم (آااادت نمى کنیم) دومین ساخته و کار هنری ابراهیم ابراهیمیان می باشد.عادت نمی کنیممضمونی اجتماعی دارد و درباره به وجود آمدن تنش میان دو خانواده از دو طبقه اجتماعی متفاوت است.عادت نمی کنیمدرباره زندگی یک استاد برجسته داشنگاه به نام احمدرضا مقدم است که بدلیل اتفاقاتی همسرش مهتاب به او مشکوک شده و احساس می کند او با یک دختر جوان رابطه دارد امااین فیلم را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران