معرفی فیلم مجردها

1383

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

فیلم سینمایی مجردها قصه سه جوان را به تصویر می کشد که قصد مهاجرت دارند اما دزد پولهای آنها را می زند و مجبور می شوند در ایران بمانند و کار کنند ولی عاقبت بخیر می شوند اینجاست که می گنعدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!این فیلم را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

فیلم سینمایی مجردها قصه سه جوان را به تصویر می کشد که قصد مهاجرت دارند اما دزد پولهای آنها را می زند و مجبور می شوند در ایران بمانند و کار کنند ولی عاقبت بخیر می شوند اینجاست که می گنعدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!این فیلم را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران