معرفی فیلم قصه ها

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

گذر به هفت زندگی و آدم هایی است که در شرایطی نه استثنائی بلکه در موقعیت هایی شبیه به بسیاری از آدم های جامعه، زندگی را سر میکنند