معرفی فیلم دعوت

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

 چند زوج مختلف با بحرانی مشابه مواجه می شوند که هر کدام بنا به تصمیم خودشان واکنش مختلفی درباره آن از خود بروز می دهند.