معرفی فیلم سن پطرزبورگ

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

فیلم سینمایی سن پطرزبورگ فیلم کمدی ایرانی ۱۳۸9 و دهمین فیلم بهروز افخمی است. در این فیلم آمده است دو آس و پاس و دله دزد به اسم های کریم و فرشاد، خیلی اتفاقی، سرنخی برای یافتن گنج تزار روسیه به دستشان می رسد. بعد از کشمکش های فراوان مجبور می شوند برای یافتن گنج با همدیگر همکاری نماینداین فیلم را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

فیلم سینمایی سن پطرزبورگ فیلم کمدی ایرانی ۱۳۸9 و دهمین فیلم بهروز افخمی است. در این فیلم آمده است دو آس و پاس و دله دزد به اسم های کریم و فرشاد، خیلی اتفاقی، سرنخی برای یافتن گنج تزار روسیه به دستشان می رسد. بعد از کشمکش های فراوان مجبور می شوند برای یافتن گنج با همدیگر همکاری نماینداین فیلم را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران