معرفی فیلم دل دیوانه

1400

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

فیلم دل دیوانه درباره فاصله افتادن میان آدم هاست. این که وقتی آدم ها مدتی از هم فاصله می گیرند و بعد دوباره به هم‌ می رسند، طبعا روی نوع رابطه‌شان تاثیر می گذارد.این فیلم را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

فیلم دل دیوانه درباره فاصله افتادن میان آدم هاست. این که وقتی آدم ها مدتی از هم فاصله می گیرند و بعد دوباره به هم‌ می رسند، طبعا روی نوع رابطه‌شان تاثیر می گذارد.این فیلم را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران